Вербална комуникация
Полезно

Вербална комуникация

Вербална комуникация е основната форма на човешка комуникация. Тя се извършва с помощта на реч – писмена или устна.

Вербалният обмен на информация изисква от оратора определени изявени качества на яснота на дикцията, внимателност на изявленията, наличност на изпратените съобщения.

Вербална комуникация и в какво се изразява тя

Хората, които говорят пред обществеността, които упражняват публично говорене, също трябва да владеят изкуството на вербалната комнунукация.

Поставянето на мисли в дрехите на думите е основният и най-често срещаният начин на човешко общуване.

Много езици по света имат развита система от информационни кодове и разполагат с обширен концептуален апарат. Те са в състояние да изразят най-сложните идеи и фини преживявания. Това им позволява да играят ролята на средство за познание, сближаване, взаимно разбиране. И въпреки това, при цялата си гъвкавост, съвсем е очевидно, че вербалната комуникация не е перфектна. Не всички хора могат да говорят ясно и разбираемо конкретно. Не всички слушатели са в състояние да възприемат адекватно чуждата реч. Често значението на казаното или написаното не достига до адресата на речта или пък много често се възприема от него погрешно.

Една и съща дума или израз може да се тълкува по различни начини.

Езиковите бариери оказват своето влияние във вербалната комуникация. Те често пречат на контактуващите от различни страни. Бариерите в речевата комуникация могат да бъдат възрастови, полови, социални, религиозни. Съществуват интелектуални различия между говорещите хора. Невъзможно е да се пренебрегнат такива нюанси на вербалната комуникация като стил, контекст, двойно значение. Без разбирането на тези неща е трудно да се разбере същността на твърденията.

Съществуват следните вариации на вербална комуникация на произнесените и възприемани чрез слухови изказвания

Диалог – комуникативна дейност на две или повече лица, по време на която преводачът на информация и възприемащият сменят ролите си. Диалогичната реч се реализира в няколко форми. Ето основните:

  • Разговор – лесна обмяна на мисли и чувства по теми, интересуващи участниците в комуникацията; предполага жив контакт, спонтанност на забележките, поставяне на всякакви въпроси, израз на отношение към думите на комуникатора
  • Интервю – специално организиран речев процес, предназначен да идентифицира професионалните или социално-политическите компетенции на своите участници;
  • Спор – устно разрешаване на конфликт между две противоположни страни;
  • Дискусия – публично обсъждане на актуални, често противоречиви, социално остри проблеми, за да се развие обща позиция;
  • Друг вид спор – научен или социален словесен двубой с напредване на коренно различни мнения.